safety-bigעבודה במחסן ועבודת סבלות בפרט, הן העבודות הפיזיות ביותר בתעשייה. הרמה לא נכונה של מטען גורמת לבעיות בריאותיות המשפיעות על חיי העובד.

מטרת ההדרכה: לתת מענה לדרישות החוק ע"י הדרכה ורענון של העובדים בסיכונים להם הם נחשפים בעבודתם.

מתכונת הקורס: יום הדרכה (8 ש"ל).

הקורס מתקיים בכיתות ההדרכה שלנו / בבית הלקוח.

נושאי הלימוד:

  • מושגי יסוד בבטיחות
  • הגורם האנושי
  • הרמת משאות
  • חשמל בסיסי
  • סביבה, ניקיון ופסולת
  • עבודה עם חומרים מסוכנים
  • עזרה ראשונה
  • שיטות כיבוי אש
  • התנהגות בשעת חירום
  • תחבורה ותחבורה בחצרים