safety-bigעובדי המשק והתפעול חשופים לסיכונים מכניים, פסיולוגים וסיכונים רבים ואחרים.

מטרת ההדרכה: לתת מענה לדרישות החוק ע"י הדרכה ורענון של העובדים בסיכונים להם הם נחשפים בעבודתם.

מתכונת הקורס: יום הדרכה (8 ש"ל).

הקורס מתקיים בכיתות ההדרכה שלנו / בבית הלקוח.

נושאי הלימוד:

 • כלי עבודה ידניים מיטלטלים
 • עבודות בגובה לרבות סולמות ופיגומים
 • תחבורה ותחבורה בחצרים
 • בטיחות אש ומניעת דליקות
 • היגיינה אישית – גהות תעסוקתית
 • היגיינה סביבתית – גהות תעסוקתית
 • הרמת משאות
 • התנהגות בשעת חירום
 • חשמל בסיסי
 • מושגי יסוד בבטיחות
 • סביבה נקיון ופסולות
 • סיכונים אופייניים למקצוע
 • עזרה ראשונה
 • תחבורה ותחבורה בחצרים