safety-bigעובדי מטבח נמצאים בלחץ רב ובסביבה מסוכנת, חמה, עם כלים מכאניים, חשמליים, חדים ומסתובבים ואף חשופים להחלקה ולסכנות נוספות.

מטרת ההדרכה: לתת מענה לדרישות החוק ע"י הדרכה ורענון של העובדים בסיכונים להם הם נחשפים בעבודתם.

מתכונת הקורס: יום הדרכה (8 ש"ל).

הקורס מתקיים בכיתות ההדרכה שלנו / בבית הלקוח.

נושאי הלימוד:

 • היגיינה אישית – גהות תעסוקתית
 • הרמת משאות
 • התנהגות בשעת חירום
 • חשמל בסיסי
 • מושגי יסוד בבטיחות
 • תנאים סביבתיים – גהות תעסוקתית
 • סביבה, ניקיון ופסולת
 • עבודה עם חומרים מסוכנים
 • עזרה ראשונה
 • ציוד מגן אישי
 • שיטות כיבוי אש