safety-bigענף האחזקה והתפעול מכיל סיכוני בטיחות רבים.

מטרות הקורס: הבנת האחריות האישית בתחום הבטיחות, הכרת הסיכונים בעבודה ורכישת אמצעים למניעת אירועים בטיחותיים.

מתכונת הקורס: 3 ימי הדרכה (24 ש"ל).

הקורס מתקיים בכיתות ההדרכה שלנו / בבית הלקוח.

נושאי הלימוד:

 • גהות תעסוקתית
 • הרמת משאות
 • התנהגות בשעת חירום
 • זה"ב – זיהוי והערכת סיכונים
 • חלל מוקף – עקרונות
 • חשמל בסיסי
 • כלי עבודה ידניים מטלטלים
 • מושגי יסוד בבטיחות
 • תנאים סביבתיים
 • נעילה ותיוג
 • סביבה, ניקיון ופסולת
 • סיכונים מכניים
 • עבודה בגובה
 • עבודה חמה
 • עבודה עם חומרים מסוכנים
 • עזרה ראשונה וציוד מגן אישי
 • שיטות כיבוי אש
 • תחבורה ותחבורה בחצרות