safety-bigהדרכות בטיחות הם האמצעי היעיל ביותר למניעת תאונות עבודה ושמירה על בריאות העובדים.

במדינות רבות בעולם וגם בישראל , הכירו בחשיבות הרבה של הדרכות בטיחות ועל כן נקבעו תקנות וחוקים
המסדירים את נושא הדרכת הבטיחות בעסק / בארגון.

וזו לשון החוק:

"מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם (לה"ן – הדרכה), באמצעות בעל מקצוע מתאים, ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לסיכונים שלהם הוא חשוף.מחזיק מקום העבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה:

החוק למעשה מחייב מעסיקים לבצע הדרכות בטיחות לעובדיהם , לפחות אחת לשנה.

הדרכות הבטיחות יינתנו לעובדים במפעל באמצעות מדריך שאושר לתפקיד על ידי מפקח עבודה ראשי במשרד התמ"ת.

אנו בונים תכנית הדרכת בטיחות שנתית , או חד פעמית (אד הוק) לפי דרישת הלקוח.

טופס פנייה

שדות חובה מסומנים ב-*